VI Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” – regulamin – zapisy

VI Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” – regulamin – zapisy

Ruszyły zapisy na VI Korczyński Bieg i NW „Do Prządek”. Zapraszamy na stronę TIMEKEEPER (kliknij tutaj)

Poniżej prezentujemy Państwu regulamin naszej imprezy. 

VI Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” – regulamin – trasa.

I. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia

II. ORGANIZATOR

Wójt Gminy Korczyna, GOK w Korczynie, portal aktywnakorczyna.pl, Stowarzyszenie „Prządki-ski”,

         Kontakt: gok.korczyna.plgok@korczyna.plaktywnakorczyna.pl/ tel. 134354384

III. TERMIN I MIEJSCE

Korczyna – Czarnorzeki 25.09.2021 rok, start godz. 13.30

Start i meta zlokalizowane będą w Czarnorzekach

IV. DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Trasa Biegu liczy 11km
 2. Trasa Nordic Walking liczy 9 km.
 3. Trasy o charakterze górskim i krosowym (50%asfalt, 50% teren) poprowadzone zostaną przez malownicze tereny Czarnorzek, Komborni i Korczyny.
 4. Trasa oznakowana będzie taśmami.
 5. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne

V. OPŁATY STARTOWE

 1. Zapisy i opłaty do biegu głównego i marszu NW odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie timekeeper.pl/zawody.
 2. Uczestnicy biegu głównego i marszu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
 • 25 zł – przy wpłacie na konto do dnia 30. sierpnia 2021 r.
 • 40 zł – przy wpłacie na konto do dnia 24 września 2021 r.
 • 60 zł – w biurze zawodów przy dostępnych numerach startowych
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

Z OPŁATY ZWOLNIENI SĄ MIESZKAŃCY GMINY KORCZYNA

 

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 25 września 2021 r. ukończą 13 rok życia.
 2. Dokonają opłaty startowej.
 3. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 25 września 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
 4. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Zgłoszenia do VI Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej timekeeper.pl.
 6. Dekoracja zawodników rozpocznie się 30 minut po minięciu linii mety przez ostatniego z uczestników zawodów.

            UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz zmniejszenia liczby uczestników do obowiązujących w tym czasie limitów w związku z pandemią COVID-19.

VII. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Domu Ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 25 września 2020r. od godziny 10.30 do godz. 13.00.
 2. W budynku zlokalizowany zostanie depozyt .
 3. Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Elektroniczny pomiar realizuje firma Timekeeper.pl
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl

KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

VI Korczyński Bieg „Do Prządek”

 Kategoria Open kobiet/mężczyzn

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna                                                        

VI Korczyński Nordic Walking „Do Prządek”

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Dla każdego uczestnika organizator zapewnia ciepły posiłek.

Bieg główny:

Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe

           Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

   Nordic Walking

Kategoria OPEN kobiet/mężczyzn I m. – nagroda rzeczowa     

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników VI Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
 3. Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAPISY (kliknij tutaj)

NASI PARTNERZY