V KORCZYŃSKI BIEG I NORDIC WALKING do „PRZĄDEK” – zmiana regulaminu

V KORCZYŃSKI BIEG I NORDIC WALKING do „PRZĄDEK” – zmiana regulaminu

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną ustala się limit 150 osób na obu dystansach. Po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!

 

 ZAPISY

V Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” – regulamin – trasa.

 1. CEL IMPREZY
 2. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
 3. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
 4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 5. ORGANIZATOR
 6. Wójt Gminy Korczyna, GOK w Korczynie, „Portal aktywnakorczyna.pl”, Stowarzyszenie „Prządki-ski”,

         Kontakt: gok.korczyna.plgok@korczyna.plaktywnakorczyna.pl/ tel. 134354384

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Korczyna – Czarnorzeki 05.09.2020 rok, start godz. 13.30

Start i meta zlokalizowane będą w Czarnorzekach

 1. IV. DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE
 2. Trasa Biegu liczy 11km
 3. Trasa Nordic Walking liczy 9 km.
 4. Trasy o charakterze górskim i krosowym (50%asfalt, 50% teren) poprowadzone zostaną przez malownicze tereny Czarnorzek, Komborni i Korczyny.
 5. Trasa oznakowana będzie taśmami.
 6. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne 
 7. TRASY
 8. OPŁATY STARTOWE

Organizator nie pobiera opłaty startowej

 1. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 5 września 2020 r. ukończą 13 rok życia.
 3. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 5 września 2020 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
 4. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Zgłoszenia do V Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://timekeeper.pl/zawody/.

 ZAPISY

Ze względu na sytuację epidemiologiczną ustala się limit 150 osób na obu dystansach. Po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!

 1. Dekoracja zawodników rozpocznie się 30 minut po minięciu linii mety przez ostatniego z uczestników zawodów.

 

VII. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Domu Ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 5 września 2020r. od godziny 10.30 do godz. 13.00.
 2. W budynku zlokalizowany zostanie depozyt .
 3. Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Elektroniczny pomiar realizuje firma Timekeeper.pl
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl
 3. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

V Korczyński Bieg „Do Prządek”

 Kategoria Open kobiet/mężczyzn

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna                                                          

V Korczyński Nordic Walking „Do Prządek”

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

 1. NAGRODY

Pierwszych 140 zawodniczek i zawodników, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

 

Bieg główny:

Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe

           Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 

   Nordic Walking

Kategoria OPEN kobiet/mężczyzn I m. – nagroda rzeczowa     

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników IV Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
 3. Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.