V KORCZYŃSKI BIEG I NORDIC WALKING do „PRZĄDEK” w nowej odsłonie. Regulamin

V KORCZYŃSKI BIEG I NORDIC WALKING do „PRZĄDEK” w nowej odsłonie. Regulamin

Zapraszamy na Bieg i Nordic Walking do „Prządek”. Piąta edycja wiąże się z kilkoma zmianami. Najważniejsze z nich to wydłużenie tras (bieg 11km, marsz 9km). Zmianie ulegają również miejsca startu i mety, które będą zlokalizowane 200m od biura zawodów mieszczącego się w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Przebieg tras umożliwia zaprezentowanie pełni umiejętności zarówno miłośnikom leśnych duktów, jak i zawodnikom preferującym szybkie przemieszczanie po asfalcie. Do tego kilka fajnych podejść i piękna panorama z Punktu Widokowego. Do zobaczenia 5 września. 

 

V Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” – regulamin

UWAGA!!! ZMIANA TRASY

I. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 1. Wójt Gminy Korczyna, GOK w Korczynie, „Portal aktywnakorczyna.pl”, Stowarzyszenie „Prządki-ski”,

         Kontakt: gok.korczyna.plgok@korczyna.plaktywnakorczyna.pl/ tel. 134354384

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Korczyna – Czarnorzeki 05.09.2020 rok, start godz. 13.30

Start i meta zlokalizowane będą w Czarnorzekach

IV. DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Trasa Biegu liczy 11km
 2. Trasa Nordic Walking liczy 9 km.
 3. Trasy o charakterze górskim i krosowym (50%asfalt, 50% teren) poprowadzone zostaną przez malownicze tereny Czarnorzek, Komborni i Korczyny.
 4. Trasa oznakowana będzie taśmami.
 5. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne.

V. OPŁATY STARTOWE

Organizator nie pobiera opłaty startowej

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 5 września 2020 r. ukończą 13 rok życia.
 2. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 5 września 2020 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
 3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Zgłoszenia do V Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://timekeeper.pl/zawody/ oraz w biurze zawodów w dniu startu do godz. 13.00.
 5. Dekoracja zawodników rozpocznie się 30 minut po minięciu linii mety przez ostatniego z uczestników zawodów.

 

VII. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Domu Ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 5 września 2020r. od godziny 10.30 do godz. 13.00.
 2. W budynku zlokalizowany zostanie depozyt .
 3. Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Elektroniczny pomiar realizuje firma Timekeeper.pl
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl
 3. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

V Korczyński Bieg „Do Prządek”

 Kategoria Open kobiet/mężczyzn

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna                                                        

V Korczyński Nordic Walking „Do Prządek”

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

IX. NAGRODY

Pierwszych 140 zawodniczek i zawodników, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

 

Bieg główny:

Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe

           Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 

   Nordic Walking

Kategoria OPEN kobiet/mężczyzn I m. – nagroda rzeczowa     

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

 W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników IV Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
 3. Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAPISY