IV. Korczyński Bieg i Nordic Walking „Do Prządek” ścieżką prof. Stanisława Grochmala 14.09.2019 r. – regulamin – trasa

IV. Korczyński Bieg i Nordic Walking „Do Prządek” ścieżką prof. Stanisława Grochmala 14.09.2019 r. – regulamin – trasa

 

 

IV. Korczyński Bieg i NW „Do Prządek” ścieżką prof. Stanisława Grochmala – regulamin.

I. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

  II. ORGANIZATOR

 1. Wójt Gminy Korczyna, GOK w Korczynie, Stowarzyszenie „Prządki-ski”, Portal aktywnakorczyna.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Korczyna 14.09.2019 rok, start godz. 15.00

Start nastąpi w Korczynie na ul. Dolińskiej przy wejściu na Ścieżkę przyrodniczą im prof. Grochmala.

Meta – parking przy budynku domu ludowego w Czarnorzekach.

Organizator zapewnia transport z biura zawodów na start

IV.DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Trasa Biegu i Nordic Walking liczy 5 km.
 2. Trasa o charakterze górskim i krosowym-50%asfalt, 50% teren.
 3. Trasa oznakowana będzie taśmami.
 4. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne

V. OPŁATY STARTOWE

Organizator nie pobiera opłaty startowej

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 14 września 2019 r. ukończą 13 rok życia.
 2. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 14 września 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
 3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Zgłoszenia do IV Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://timekeeper.pl/zawody/ oraz w biurze zawodów w dniu startu do godz. 13.30.
 5. Odjazd autokaru na start godz. 14.00. Po godz. 14.00 organizator nie zapewnia transportu na miejsce startu.

VII. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Domu ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 14 września 2019 r. do godz. 13.30.
 2. W budynku zlokalizowany zostanie depozyt .
 3. Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Elektroniczny pomiar realizuje firma Timekeeper.pl
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl

IX. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

IV Korczyński Bieg do Prządek ścieżką prof. Grochala

 Kategoria Open kobiet/mężczyzn

 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

IV Korczyński Nordic Walking do Prządek ścieżką prof. Stanisława Grochmala

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4

Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

X.  NAGRODY

Pierwszych 140 zawodniczek i zawodników, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Bieg główny:

Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe

      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

      Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

      W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

   Nordic Walking

Kategoria OPEN kobiet/mężczyzn I m. – nagroda rzeczowa     

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III

      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III

      W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

      Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

XI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników IV Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
 3. Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAPISY